Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka prywatności” lub „Polityka”) powstała celem uregulowania zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych osób odwiedzających oraz korzystających ze strony internetowej sklep.notte.pl (zwanych dalej: „Użytkownikami”, a każdy z osobna „Użytkownikiem”).

Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej sklep.notte.pl (zwanej dalej: „Stroną” lub „Sklepem internetowym”) jest spółka Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471961, NIP 5272698951, REGON 146805667, BDO: 000375534, tel.: +48 668-944-917, adres e-mail: sklep@animex.pl (dalej: „Administrator”).

Administrator dba o ochronę danych osobowych oraz prywatność Użytkowników. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Zależy nam, aby każdy Użytkownik dokładnie wiedział jak może chronić zarówno swoje dane osobowe, jak i swoją prywatność. W związku z tym, prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami znajdującymi się poniżej.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych lub Polityką prywatności, w każdej chwili możecie Państwo skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@animex.pl

Administrator celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora może się z nim skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: inspektorOD@animex.pl.

Użyte poniżej pojęcia i zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w niniejszej Polityce.

§ 2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celach i w oparciu o podstawy prawne, wskazane poniżej:

 1. realizacja zawartej umowy lub podjęcie działań́ na żądanie osoby, której dane dotyczą̨, przed zawarciem umowy – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. odbieranie i udzielanie odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytania i zgłoszenia (w tym m.in. w formie telefonicznej, za pośrednictwem adresu poczty wskazanego na stronie Sklepu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego) w sprawach związanych z zawarciem i realizacją umowy – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. odbieranie i udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora, niezwiązane z zawarta umową, w formie telefonicznej, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na wskazany adres e-mail (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. rozpatrywanie reklamacji związanych z zawartymi umowami – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 5. przyjmowanie oświadczeń w przedmiocie odstąpienia od zawartych umów – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 6. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej (prawnie uzasadniony interes Administratora) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 7. w celach związanych z bieżącą działalnością operacyjną Administratora, w tym na potrzeby tworzenia analiz i raportów oraz poprawiania jakości świadczonych przez Administratora usług (prawnie uzasadniony interes Administratora) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 8. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. w zakresie przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 9. umożliwienie Użytkownikom pozostawienia opinii o produktach oferowanych przez Administratora (zgoda) – podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 10. zapewnienie i optymalizacja prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowywanie zawartości Strony do preferencji Użytkowników, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, MailerLite, EmailLabs, HotJar, Facebook Pixel i tagów remarketingowych (prawnie uzasadniony cel Administratora) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 11. na potrzeby działań marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (np. newslettera), pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 12. w celu przesyłania informacji o promocjach, rabatach, ofertach Administratora – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
 13. w celu obsługi firmowego fanpage`a na portalu Facebook pod nazwą: Moc zdrowego snu, konta na portalu Instagram pod nazwą:  Notte_luksusowy_sen, i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami korzystającymi z ww. mediów społecznościowych (prawnie uzasadniony interes administratora) – podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 14. w celu obsługi firmowego kanału na YouTube prowadzonego pod nazwą  Notte Kołdry
  i poduszki puchowe, w tym wchodzenia w interakcje z Użytkownikami komentującymi udostępniane filmiki, pozyskiwania informacji o subskrybentach konta (prawnie uzasadniony interes administratora) – podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 15. w celu przeprowadzenia akcji promocyjnych i konkursów realizowanych w Sklepie internetowym lub w mediach społecznościowych (w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów konkursów, w celu wydania/wysyłki nagród laureatom/uczestnikom akcji promocyjnych), o ile odmiennie nie wynika z regulaminów dedykowanych poszczególnych konkursów – podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust.1 lit f) RODO;

§ 3 Konsekwencje niepodania danych  

Podanie danych osobowych w odniesieniu do:

 1. Użytkowników zakładających konto w Sklepie internetowym – ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości założenia konta; Użytkownik w dalszym ciągu będzie mógł jednak korzystać z możliwości składania zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego w opcji bez rejestracji;
 2. Użytkowników, którzy składają zamówienia – w celu złożenia i realizacji zamówienia, tj. zawarcia umowy – ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości dokonania zakupu produktów dostępnych na Stronie;
 3. Użytkowników, którzy składają reklamację w związku z zawartą umową lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy – ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia przez Administratora złożonej reklamacji bądź przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 4. pozostałych wymienionych w niniejszej Polityce procesów – jest również dobrowolne.

§ 4. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane:

 1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i realizacji umowy – przez okres realizacji zawartej umowy sprzedaży i do czasu jej prawidłowego rozliczenia, a także do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy;
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – do czasu wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;
 3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z uzasadnionym interesem Administratora – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 10 lat;
 4. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi.

§ 5. Prawa przysługujące Użytkownikowi

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych i przechowywanych danych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. Użytkownik ma prawo także do bycia zapomnianym.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jego danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Niezależnie od podstaw przetwarzania, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich

W związku z tym, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np.  Facebook (w związku z wykorzystaniem narzędzia Facebook Pixel oraz korzystaniem z Facebooka), Google (w związku z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics), Instagram (w związku z korzystaniem z Instagrama), MailerLite (w związku z wysyłką newslettera), Vercom S.A.(w związku z korzystaniem z serwisu EmailLabs do obsługi użytkownika, w tym komunikatów/wiadomości systemowych) dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, np. do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych np. poprzez stosowanie mechanizmów bezpieczeństwa przewidzianych przez RODO lub stosowanie standardowych klauzul umownych. Informacje na temat podstaw i celów przetwarzania danych osobowych przez podmioty zewnętrzne znajdziesz w polityce prywatności zamieszczonej przez takie podmioty, m. in.:

Google Ireland Limited:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Limited LTD: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

MailerLite Limited: https://www.mailerlite.com/pl/legal/privacy-policy

Vercom S.A. (polityka przypisana do EmailLabs): https://emaillabs.io/polityka-prywatnosci

W przypadku, gdy Użytkownik skontaktuje się z Administratorem za pomocą wiadomości e-mail, jego dane osobowe będą przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), tj. do Smithfield Foods Inc. w USA. W związku z tym przekazywaniem, Administrator zastosował następujące środki zabezpieczające:

1) podpisano ze Smithfield Foods Inc. umowę zawierającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską regulującą zasady przekazywania danych i dostępu do nich przez Smithfield Foods Inc. (Data Transfer Agreement);

2) zakres przekazywanych danych jest ograniczony wyłącznie do informacji zawartych
w przesyłanej korespondencji mailowej;

3) dostęp do przekazanych danych mają wyłącznie pracownicy lub stali współpracownicy Działu IT Smithfield Foods Inc. zgodnie z ustalonym zakresem posiadanych uprawnień oraz tylko w sytuacjach związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Dodatkowo, Administrator informuje, że w zakresie w jakim korzysta z usług Microsoft, przetwarzanie związanych z tym danych osobowych odbywa się na terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Wszelkich dodatkowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość na adres: inspektorod@animex.pl.

§ 7. Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym

Administrator informuje, że jego działalność gospodarcza wspierana jest przez podmioty zewnętrzne, którym Administrator przekazuje Państwa dane osobowe. Odbiorcami podanych danych są m. in. firmy świadczące usługi kurierskie (m.in. DHL GmbH z siedzibą w Bonn (Niemcy) i GeoPost Group (DPD) z siedzibą w Issy-les-Moulineaux we Francji), firmy świadczące usługi księgowe i rozliczeniowe (m.in. Smithfield Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (Polska)), podmiot świadczący usługi newslettera, jeśli wyrazisz zgodę na przesyłanie newslettera (MailerLite Limited, spółka zarejestrowana w Dublinie (Irlandia)), dostawcy usług IT oraz dostawcy oprogramowania (m.in. Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu (Polska) – operator serwisu EmailLabs, , HotJar Ltd. z siedzibą na Malcie, Usercentrics A/S (Cookiebot) z siedzibą w Kopenhadze (Dania) oraz Smithfield Polska Sp z o.o z siedzibą w Warszawie (Polska)), ale także agencje marketingowe, którym Administrator powierza organizację promocji, zarządzanie kampaniami reklamowymi, przeprowadzanie konkursów oraz podmioty świadczące usługi płatnicze (m.in. mBank S.A z siedzibą w Warszawie (Polska) i Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (Polska)).

Administrator przekazuje tym podmiotom tylko dane osobowe niezbędne do realizacji świadczonych przez nie usług. Podmioty te gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

§ 8. Profilowanie

Informujemy, że korzystając ze Strony możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania na Stronie np. poprzez dodanie konkretnej usługi do koszyka czy też przeglądanie konkretnej strony/podstrony. Efektem korzystania z profilowania może być np. wyświetlanie spersonalizowanych reklam, przesłanie oferty, która może odpowiadać Twoim zainteresowaniom lub preferencjom.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

§ 9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z profilami Administratora w serwisach społecznościowych oraz w serwisie Internetowym Youtube

Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników:

 1.  serwisów społecznościowych korzystających z fanpage`a Strony prowadzonego na portalu Facebook pod nazwą  Moc zdrowego snu  oraz na Instagramie pod nazwą: Notte_luksusowy_sen,
 2. korzystających/subskrybujących konto Administratora prowadzone w serwisie Internetowym YouTube pod nazwą: Notte Kołdry i poduszki puchowe.

Dane osobowe ww. użytkowników, którzy:

 1. udostępniają lub komentują wpisy/filmy Administratora;
 2. kontaktują się z Administratorem za pośrednictwem oferowanych przez dany serwis/portal narzędzi (komentarze, wiadomości prywatne);
 3. biorą udział w organizowanych przez Administratora akcjach promocyjnych i konkursach;

a także dane osobowe innych podmiotów, zamieszczone przez użytkowników serwisów społecznościowych na naszych profilach (np. w komentarzu, w wiadomości prywatnej), są przetwarzane przez Administratora w celach, opisanych w § 2 niniejszej Polityki. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim zgoda Użytkownika wyrażona poprzez kliknięcie „Lubię to”/„subskrybuj” czy „obserwuj”. Ponadto, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników, którzy wysłali zapytanie do Administratora za pomocą komunikatorów udostępnionych przez portale społecznościowe czy zostawili komentarz  pod filmem lub wpisem, jest art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes Administratora).

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych odpowiada Twoim danym udostępnionym na Twoim profilu publicznym w danym serwisie/portalu społecznościowym czy Internetowym oraz danym, które zdecydujesz się podać w komentarzu lub zgłoszeniu przesłanym za pomocą narzędzi komunikacyjnych udostępnionych przez ten serwis. Podanie danych jest dobrowolne.

Twoje uprawnienia opisane są w niniejszej Polityce prywatności.

Przysługuje Ci także prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Wystarczy, że w tym celu odklikasz „Lubię to”/„subskrybuj” czy „obserwuj”, a informacje o aktywnościach Administratora na jego fanpage`ach i profilach nie będą Ci wyświetlane. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z postanowieniami regulaminu i polityką prywatności każdego z portali społecznościowych/serwisu Internetowego. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dedykowanymi dla każdego z portali/serwisu.

§ 10. Filmy z serwisu YouTube

Na Stronie Internetowej zostały osadzone filmy Administratora zamieszczone w serwisie YouTube. Odtwarzanie tych filmów możliwe jest bezpośrednio z poziomu Strony.  Z chwilą odtworzenia filmu na naszej Stronie dane o Użytkowniku przekazywane są do serwisu YouTube. Samo odwiedzanie naszej Strony, bez kliknięcia w film, nie powoduje pobierania Twoich danych przez serwis YouTube.

Dalsze cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez serwis YouTube zamieszczone zostały w polityce prywatności serwisu. Adres i Polityka prywatności serwisu YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.
Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami.

§ 11. Przekierowanie na inne strony Internetowe Administratora oraz strony dostawców usług

Użytkownik korzystający ze Strony, wybierając poszczególne zakładki/opcje Strony, może zostać przekierowany na inne strony Internetowe Administratora. Po przeniesieniu na poszczególne strony Internetowe przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na zasadach opisanych w polityce prywatności i plików cookies dedykowanych dla tych stron.

Zalecamy zapoznanie się z poszczególnymi politykami prywatności zamieszczonymi na stronach Internetowych Administratora.

Na Stronie został umieszczony odnośnik do fanpage Administratora prowadzonego na portalu społecznościowym Facebook, Instagram. Kliknięcie w daną ikonę  spowoduje bezpośrednie przeniesienie na  profile Administratora. Administrator nie ma wpływu na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych, jak również nie ma wiedzy na temat pełnego zakresu ich pozyskiwania, celu ich przetwarzania ani czasu ich przechowywania. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt.

Na Stronie został umieszczony odnośnik  do strony dostawców usług kurierskich DPD i DHL. Kliknięcie w daną ikonę spowoduje bezpośrednie przeniesienie na stronę internetową poszczególnych dostawców usług kurierskich.

Na Stronie został umieszczony odnośnik do strony dostawców usług płatniczych PayNow. Kliknięcie w daną ikonę spowoduje bezpośrednie przeniesienie na stronę internetową tego dostawcy.

§ 12. Newsletter 

Każdy Użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera tworzonego przez Administratora, poprzez podanie swojego adresu e-mail, na który chciałby go otrzymywać. Celem zapisania się do newslettera niezbędne jest podanie swojego adresu e-mailu w przeznaczonym do tego polu/części formularza i kliknięcia w opcję „Zapisz się”/”Dołącz”/”Subskrybuj” lub zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa zezwalającego na wysyłkę newslettera widniejącego pod odpowiednim formularzem zgłoszeniowym. W odpowiedzi Użytkownik otrzyma e-mail, w którym wysłany zostanie link wymagający jego aktywacji. Po kliknięciu w link, dane podane przez Użytkownika zostaną dopisane do bazy danych prowadzonej przez Administratora w celu wysyłki newslettera.

Administrator w celu wysyłki newslettera korzysta z narzędzia MailerLite: https://www.mailerlite.com/pl/legal/privacy-policy

Dane zostają zapisane w bazie systemu MailerLite i przechowywane są w niej przez cały okres przesyłania do Ciebie newslettera. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy podejmę decyzję o zamknięciu newslettera albo gdy zrezygnujesz z jego otrzymywania.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie Twojej zgody udzielanej podczas zapisu do newslettera. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu przesyłania Ci newslettera.

W ramach usługi newslettera Administrator będzie wysyłał Użytkownikowi informacje o planowanych wydarzeniach, promocjach, oferty, zaproszenia na wydarzenia, kody rabatowe, ankiety badawcze, zapytania o opinię, ankiety satysfakcji) związane z działalnością Administratora, m.in. związane z działalnością  Sklepu internetowego.

Podanie niezbędnych danych do zapisania się do newslettera oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie – na wskazany adres e-mail, informacji handlowych oraz marketingowych za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.).

Podanie niezbędnych danych do zapisania się do newslettera oznacza także wyrażenie przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń́ końcowych Użytkownika (np. telefonu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych, zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576, z późn zm.).

Wyrażenie zgody i podanie ww. danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przesyłania Użytkownikowi treści marketingowych, w tym informowania o nowych usługach, promocjach, rabatach, braniu udziału w ankietach..

Pamiętaj, że w każdym czasie możesz zrezygnować́ z subskrypcji Newslettera klikając odpowiedni link rezygnacyjny (resignlink) w stopce wiadomości wysłanej w ramach Newslettera.