Regulamin

Spis treści                                                                            

§ 1. Postanowienia ogólne

§ 2. Definicje

§ 3. Wymagania techniczne

§ 4. Świadczenie usług bezpłatnych – postanowienia ogólne

§ 5.Świadczenie usług bezpłatnych – Założenie Konta

§ 6.Świadczenie usług bezpłatnych – pozostałe usługi

§ 7.Warunki zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży

§ 8. Płatności

§ 9. Dostawa

§ 10. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

§ 11. Procedura reklamacyjna/ Odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność świadczenia z Umową

§ 12. Dane osobowe i pliki cookies

§ 13. Rozstrzyganie sporów

§ 14. Postanowienia końcowe

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy sklep.notte.pl prowadzony jest przez spółkę Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Oddział w Krakowie, ul. Bonarka 11, 30-415 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471961, NIP 5272698951, REGON 146805667, BDO: 000375534, tel.: +48 668-944-917, adres e-mail: sklep@animex.pl.
 2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
  w Sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem: https://sklep.notte.pl/.  Sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną
  w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi też regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8  ww. ustawy. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Sprzedawca podaje swoje dane kontaktowe:
  1) Adres korespondencyjny: ul. Bonarka 11, 30-415 Kraków;
  2) Adres do zwrotów i reklamacji: ul. Bonarka 11, 30-415 Kraków, email: sklep@animex.pl;
  3) Adres e-mail Sprzedawcy:  sklep@animex.pl  (Biuro Obsługi Klienta) oraz kontakt@notte.pl (potwierdzenie składania zamówień oraz  inna korespondencja transakcyjna, newsletter);
  4) Numer telefonu Sprzedawcy: Biuro Obsługi Klienta: +48 668-944-917.

  Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów  telefonów podanych w niniejszym ustępie. Klient może skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL 19 1140 1111 0000 4022 6200 1001.
 5. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikowanie się z nim przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość. Użytkownik poniesie koszty zgodnie z cennikiem dostawcy, z którego usług korzysta.
 6. Informacje o Produkcie podane na stronie Sklepu internetowego, w szczególności jego opis
  i cena, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu internetowego odbywa się 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia Sklepu internetowego, w szczególności z przyczyn technicznych.
 8. Regulamin skierowany jest do Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorców – korzystających ze Sklepu internetowego, jak i pozostałych Użytkowników. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin w sposób nieodpłatny na samym dole strony Sklepu Internetowego w linku oznaczonym jako Regulamin .
 10. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika w dowolnym momencie, poprzez jego pobranie i zapisanie na dowolnym nośniku informacji lub wydrukowanie.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  • Korzystania ze Sklepu bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, w celu naruszenia przepisów prawa, w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci internet, w tym także zawierania pozornych umów sprzedaży bądź wykonywania innych działań, mającymi faktycznie inny cel niż prawidłowe zawarcie lub wykonanie umowy sprzedaży;
  • naruszania prawa innych Użytkowników, Administratora lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień;
  • publikowania w ramach systemu opinii treści nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, naruszających prawo lub odnoszących się w jakikolwiek sposób do innych kwestii niż Produkty i wykonanie umowy sprzedaży, w szczególności niepublikowania treści dotyczących innych produktów, sprzedających, działalności, miejsc sprzedaży, stron internetowych,
  • bezpośredniego lub pośredniego ingerowania w system teleinformatyczny Administratora w celu nieuprawnionego modyfikowania danych, powodowania dysfunkcji lub przeciążenia systemów teleinformatycznych..
 12. W ramach korzystania ze Sklepu internetowego zakazane jest dostarczanie lub przekazywanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie treści zabronionych przepisami prawa lub naruszanie w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej.
 13. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu (w tym układu i kompozycji strony internetowej), a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu internetowego (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie internetowym w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie mogą należeć do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 14. W wypadku, gdy Klient zmienił swoje dane wskazane w Formularzu rejestracji, w tym
  w szczególności adres e-mail lub adres korespondencyjny i nie poinformował o tym fakcie Sprzedawcy, wszelka komunikacja lub korespondencja będzie kierowana do Klienta według dotychczasowych danych zgłoszonych przez Klienta w Formularzu rejestracji. Klient ma możliwość każdorazowego zawiadomienia Sprzedawcy o zmianie swoich danych, za pośrednictwem Konta w zakładce „Zmiana danych ” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy Sprzedawcy.
 15. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień składanych przez Klientów, w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 17. Sprzedawca prowadzi konto firmowe Sklepu internetowego w serwisach społecznościowych takich jak Facebook pod nazwą  „Moc zdrowego snu”, na Instagramie pod nazwą Notte_luksusowy_sen,  na YouTube pod nazwą Notte Kołdry i poduszki puchowe(dalej: Fanpage).
 18. Celem prowadzenia Fanpage`a jest prezentowanie Produktów Sprzedawcy, a także informowanie użytkowników portali społecznościowych o nowościach, aktualnych promocjach i nadchodzących wydarzeniach.
 19.  Zdarza się, że Sprzedawca organizuje konkursy i wyprzedaże za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz innych prowadzonych przez niego stron internetowych, o czym będzie z informować na stronach Sklepu internetowego. Warunki konkursów będą zamieszczane oddzielnie na poszczególnych stronach internetowych.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia i zwroty pisane wielką lub małą literą, mają następujące znaczenie:

 1. Dostawa – jeden z rodzajów dostawy Przedmiotu umowy oferowany przez Sprzedawcę; rodzaje dostawy Przedmiotu umowy wraz z cennikiem zostały wskazane w stopce strony głównej Sklepu w sekcji „Wysyłka” oraz każdorazowo w Formularzu Zamówienia;
 2. Dowód zakupu – faktura, faktura elektroniczna lub paragon wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i innymi przepisami prawa;
 3. Formularz kontaktowy – dostępny w Sklepie internetowym w zakładce Kontakt formularz, który umożliwia skontaktowanie się bezpośrednio ze Sprzedawcą;
 4. Formularz newsletter – dostępny w Sklepie internetowym formularz, który umożliwia przesyłanie przez Sprzedawcę Newslettera, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika;
 5. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, który umożliwia utworzenie Konta;
 6. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, który umożliwia złożenie Zamówienia;
 7. Formularz opinii o produkcie – dostępny w Sklepie internetowym formularz, który umożliwia prezentację opinii o Produkcie;
 8. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu internetowego zawierająca szczegółowe informacje o pojedynczym Produkcie;
 9. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 10. Konto – wydzielona dla Użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji przestrzeń Sklepu internetowego wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie ze Sklepu internetowego, w ramach której gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu internetowego;
 11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów, na podstawie wyborów Kupującego;
 12. Kupujący/Klient – zarówno Konsument, Przedsiębiorca, jak i Przedsiębiorca na prawach konsumenta;
 13. Miejsce dostawy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w Zamówieniu przez Kupującego;
 14. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Przedmiot umowy w posiadanie;
 15. Newsletter – wiadomości e‑mail lub sms zawierająca informacje handlowe i treści marketingowe (w tym informacje o nowych Produktach znajdujących się w Sklepie internetowym, aktualnych promocjach, konkursach, wydarzeniach i rabatach), przesyłane przez Sprzedawcę, na adres e-mail i/lub numer telefonu wskazany przez Użytkownika;
 16. Płatność – metody płatności za Przedmiot umowy i Dostawę, wskazane na stronie głównej Sklepu w sekcji „Płatności” oraz każdorazowo w Formularzu Zamówienia;
 17. Polityka prywatności  – zasady przetwarzania przez Sprzedawcę (jako administratora danych osobowych) danych osobowych Użytkowników i obowiązki administratora danych osobowych, dostępne na stronie głównej w stopce strony głównej Sklepu jako „Polityka prywatności”;
 18. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 19. Procedura zwrotu i reklamacji – obowiązująca u Sprzedawcy Procedura zwrotu i reklamacji regulująca zasady zgłaszania wad, odstępowania od Umowy oraz przebieg postępowania reklamacyjnego i postępowania w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zamieszczona w stopce strony głównej Sklepu w sekcji Informacje w zakładce „Zwroty” i „Reklamacje”;
 20. Produkt – towar oferowany w Sklepie internetowym;
 21. Przedmiot umowy – Produkt lub Produkty, którego dotyczy Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą;
 22. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu internetowego w związku z prowadzoną działalnością;
 23. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 24. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, będący jednocześnie regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 25. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://notte.pl oraz na dalszych podstronach, za pośrednictwem którego Użytkownik może złożyć Zamówienie i za pośrednictwem, którego można świadczyć usługi drogą elektroniczną;
 26. Sprzedawca – Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Oddział w Krakowie, ul. Bonarka 11, 30-415 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471961, NIP 5272698951, REGON 146805667, BDO: 000375534;
 27. Umowa sprzedaży/Umowa – umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawierana albo zawarta między Klientem i Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 28. Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę̨ na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin;
 29. Użytkownik – osoba korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną w Sklepie internetowym, w tym Kupujący;
 30. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej: rodzaj i ilość Produktów, rodzaj Dostawy, rodzaj Płatności, Miejsce dostawy oraz dane Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność́ działania sklepu internetowego
  w następujących przeglądarkach: FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Google Chrome wersja 10 lub nowsza, Microsoft Edge, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu notte.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.
 2. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do złożenia zamówienia w Sklepie, Użytkownik powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym wymagania techniczne odpisane w ust. 1 powyżej.
 3. Użytkownik w celu założenia Konta powinien podać login i hasło do Konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dla bezpieczeństwa, hasło powinno zawierać, co najmniej 8 znaków. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia Konta w Sklepie internetowym.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem kompatybilności Sklepu internetowego z urządzeniami Użytkownika.

§ 4. Świadczenie usług bezpłatnych – postanowienia ogólne

 1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Sprzedawca świadczy bezpłatnie na rzecz Użytkownika następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  • Konto;
  • Formularz zamówienia;
   • Newsletter;
   • Formularz kontaktowy;
   • Zamieszczanie opinii o Produktach;
  • Wirtualny Doradca; oraz
  • inne usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o usługach świadczonych drogą elektroniczną, które są dostępne w Sklepie internetowym.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta, w zakresie:
  • Konta – w chwili rejestracji, na czas nieokreślony;
   • Formularza zamówienia – w chwili rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie produktu do Koszyka), na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania ze Sklepu internetowego;
   • Newslettera – w chwili wskazania na stronie Sklepu internetowego adresu e-mail i zatwierdzenia zgody na przesyłanie wiadomości mailowych poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj”/ „Zapisz mnie”/ „Subskrybuj” w trybie określonym poniżej dla zapisu na Newsletter – par. 6 ust. 3 poniżej, na czas nieokreślony;
   • Wirtualny Doradca – w chwili rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (podanie danych w kwestionariuszu), na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia wysłania kwestionariusza albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania
    ze Sklepu internetowego;
   • innych usług świadczonych drogą elektroniczną, które są dostępne w Sklepie internetowym – w chwili rozpoczęcia korzystania z takiej usługi, na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia dyspozycji realizacji usługi poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”/”Wyślij”/”Udostępnij” albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania ze Sklepu internetowego.
 3. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartych na czas nieoznaczony, poprzez usunięcie Konta Klienta lub rezygnację z usługi Newsletter. Wypowiedzenia można dokonać również za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu.
 4. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail podany przez Użytkownika, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, w przypadku gdy Użytkownik korzysta z danej usługi w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Użytkowników, narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.
 5. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną jest związane z przesyłaniem danych przy pomocy sieci Internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci. Użytkownicy powinni stosować adekwatne środki techniczne, które ograniczą zagrożenia z tym związane, w tym w szczególności programy antywirusowe oraz programy chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i innych usług nieodpłatnych, w przypadku gdy Użytkownik korzysta z nich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Użytkowników, narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta i innych usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, a w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń strony Sklepu internetowego lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta i innych usług nieodpłatnych z przyczyn wskazanych powyżej trwa przez okres niezbędny do wyjaśnienia przyczyn naruszeń. Sprzedawca prześle Użytkownikowi informację o zablokowaniu dostępu do Konta i innych usług nieodpłatnych drogą elektroniczną,  na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym.
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług  drogą elektroniczną w Sklepie internetowym Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu. Sprzedawca ustosunkuje się do takiej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w terminie 14 dni od jej zawarcia.

§ 5.Świadczenie usług bezpłatnych – Założenie Konta

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownik dokonuje rejestracji:
  • poprzez kliknięcie na stronie głównej Sklepu internetowego w zakładkę̨ „Zaloguj”, następnie przycisku „Zarejestruj się” lub
  • poprzez kliknięcie w stopce strony Sklepu internetowego w kolumnie „Zakupy” zakładki „Moje Konto”, lub
  • poprzez kliknięcie w formularzu zamówienia (koszyku) przycisku „Zarejestruj się”,
  • oraz prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego (dla skutecznej rejestracji wymagane jest wypełnienie następujących rubryk formularza: e-mail, hasło, powtórz hasło, imię, nazwisko, a w przypadku Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta – również NIP. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest zaakceptowanie treści Regulaminu oraz Polityki prywatności i kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”.
 2. Dodatkowo, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, tj. przesyłania mu newslettera, ofert, informacji o promocjach
  i rabatach.
 3. Rejestracja Konta nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Brak podania wymaganych w Formularzu rejestracyjnym danych lub podanie nieprawidłowych danych uniemożliwia rejestrację Konta.
 5. W trakcie wypełniania Formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się
  z Polityką Prywatności, Regulaminem – a rejestracja Konta jest możliwa wyłącznie po akceptacji ich treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracyjnym
 6. Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie – drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie założenia Konta. Z tą chwilą Użytkownik uzyskuje możliwość́ dostępu do Konta za pomocą̨ podanego przy rejestracji adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać́ jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność́ za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

§ 6.Świadczenie usług bezpłatnych – pozostałe usługi

NEWSLETTER

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, tj. przesyłania mu newslettera zawierającego informacje handlowe i treści marketingowe (w tym informacje o nowych Produktach, o planowanych wydarzeniach, promocjach, rabatach, zaproszenia na wydarzenia, kody rabatowe, ankiety badawcze, zapytania o opinię, ankiety satysfakcji) związane z działalnością Sklepu internetowego. Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie będzie odbywać się zgodnie z Polityką prywatności.
 2. Zapisu na Newsletter dokonuje się poprzez:
  1) poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce w stopce  strony głównej Sklepu internetowego swojego adresu poczty elektronicznej i kliknięcie przycisku „Subskrybuj”, lub
  2) poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce Formularza rejestracyjnego adresu poczty elektronicznej oraz zaznaczenie odpowiedniego okienka checkboxa pod Formularzem rejestracyjnym do Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”, lub
  3) poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce Formularza zamówienia adresu poczty elektronicznej oraz zaznaczenie pod Formularzem zamówienia (w koszyku) odpowiedniego okienka checkboxa i kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup”.
  W trakcie procesu zapisu na newsletter wymagane jest także zaakceptowanie treści Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 3. W każdym wypadku jak wyżej w ust. 2 w odpowiedzi Użytkownik otrzyma e-mail, w którym wysłany zostanie link wymagający jego aktywacji. Po kliknięciu w link, dane podane przez Użytkownika zostaną dopisane do bazy danych prowadzonej przez Administratora w celu wysyłki newslettera Po zapisaniu się na Newsletter, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie – drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przy zapisie na Newsletter, potwierdzenie zapisu na Newslettera.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować́ z subskrypcji Newslettera klikając odpowiedni link rezygnacyjny (resignlink) w stopce wiadomości wysłanej w ramach Newslettera.

  OPINIE
 5. Klient ma możliwość zamieszczania na stronie Sklepu internetowego przy poszczególnych Produktach indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się do zakupionych Produktów. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do jej treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze sklepu internetowego, w szczególności po założeniu Konta i zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie. W tym celu Sprzedawca udostępnia w ramach Konta Kupującego opcję „oceń zakupy” w odniesieniu do Produktu nabytego przez tego Kupującego w ramach Sklepu. Dodatkowo Sprzedawca udostępnia Kupującemu w wiadomości e-mail wysłanej Kupującemu po nabyciu danego Produktu opcję „oceń zakup”.
 6. Sprzedawca oznacza autora danej opinii adresem e-mail Kupującego, z którego Konta została wystawiona dana opinia. Opinie powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały oraz rzetelny, uczciwy i merytoryczny, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 7. Sprzedawca nie ingeruje w opinie, jednakże może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Klientów, którzy rzeczywiście nabyli towar.
 8. Opinia zostanie opublikowana po weryfikacji jej treści przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania lub niepublikowania opinii w przypadku jej niezgodności z Regulaminem, Polityką prywatności Sprzedawcy lub przepisami prawa albo dobrymi obyczajami, w szczególności opinii zawierającej wulgaryzmy, teksty reklamowe, wypowiedzi niezwiązane z produktem, a także obraźliwe wobec innych Użytkowników Strony internetowej, osób trzecich, instytucji. W przypadku powtórzenia się konieczności usunięcia opinii danego Kupującego, Sprzedawca może zablokować temu Kupującemu możliwość wystawiania opinii.
 9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klienta dotyczących zamieszczonych opinii, Klient może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia, Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 10. Użytkownik, który uważa opublikowaną w Sklepie opinię za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do Sprzedawcy zgłoszenie dotyczące tej treści. Zgłoszenia można dokonać na adres: sklep@animex.pl lub telefonicznie do Biura Obsługi Klienta: +48 668-944-917.
 11. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 12. Sprzedawca rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie, w sposób terminowy (do 7 dni), niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.
 13. O podjętej decyzji Sprzedawca powiadamiania Użytkownika bez zbędnej zwłoki.
 14. Decyzja Sprzedawcy może polegać na usunięciu treści lub pozostawieniu treści w Sklepie.
 15. Użytkownik może odwołać się od decyzji Sprzedawcy w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie. Administrator rozpatruje odwołania w terminie 14 dni.

§ 7.Warunki zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży

 1. Produkty dostępne w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.
 3. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na stronie Sklepu internetowego.
 5. Składanie Zamówienia przez Kupującego możliwe jest albo po założeniu Konta, albo poprzez uzupełnienia Formularza zamówienia, który umożliwia złożenie Zamówienia bez zakładania Konta.
 6. W celu złożenia Zamówienia należy wykonać co najmniej następujące czynności:
  1) dodać Produkt do Koszyka z Produktami;
  2) wskazać Miejsce Dostawy;
  3) wybrać rodzaj Płatności;
  4) wybrać rodzaj dostawy.
 7. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup” i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy. Oferta złożona drogą elektroniczną wiąże Kupującego, jeżeli na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Kupującego i z chwilą jego otrzymania przez Kupującego zawarta zostaje Umowa sprzedaży. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie.
 8. Warunkiem skuteczności złożenia Zamówienia jest wykonanie czynności wskazanych w ust. 6 powyżej oraz prawidłowe wskazanie danych kontaktowych Klienta w postaci co najmniej: imienia i nazwiska, adresu, danych firmy (opcjonalnie), numeru telefonu,  adresu e-mail.
 9. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta i chciałby otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest do wskazania numeru NIP przed dokonaniem zapłaty za zakupione Produkty.
 10. Realizacja Zamówienia Kupującego płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 11. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy, w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości, następuje
  w drodze:
  1) potwierdzenia zawarcia Umowy, poprzez wysłanie na wskazany przez Kupującego adres e-mail: opisu Zamówienia wraz ze wskazaniem całkowitej wartości Zamówienia oraz Regulaminu (z załącznikami);
  2) dołączenia do zrealizowanego Zamówienia i wysłanie Dowodu zakupu do Miejsca dostawy (w przypadku paragonu w formie papierowej) lub  na podany adres e-mail (w przypadku FAKTURY VAT w formie elektronicznej).

§ 8. Płatności

 1. Wszystkie ceny Produktów wyrażone są w polskiej walucie (polski złoty) i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT, jeżeli takowy Sprzedawca jest zobowiązany naliczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 2. Ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty składa się cena za Produkt oraz koszt Dostawy. Informacja o całkowitym koszcie zakupu Produktów, obejmującego jego cenę oraz koszt dostawy są dostępne dla Klienta po wybraniu formy płatności oraz sposobu dostawy.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  1) szybkie płatności internetowe, które są obsługiwane przez mBank S.A z siedzibą
  w Warszawie:
  a. BLIK;
  b. szybkie przelewy (w zależności od dostępności usług u operatora płatności);
  2) (uchylony);
  3) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr PL 19 1140 1111 0000 4022 6200 1001 – w tytule przelewu prosimy o wskazanie numeru zamówienia, płatności obsługiwane przez wskazane na stronie banki, które w ramach realizacji usługi przetwarzają dane osobowe Klientów (dla zamówień wybranych Produktów wskazanych w Sklepie internetowym).
 4. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu złożenia Zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymania potwierdzenia dokonania płatności od dostawcy systemu płatności elektronicznych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Po upływie 30 dni kalendarzowych Zamówienie uważa się za niezłożone.

§ 9. Dostawa

 1. Miejscem dostawy Produktów jest  wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Szacowany czas dostarczenia Produktów zależny jest od wybranego sposobu dostawy, czas dostawy dla każdego ze sposobu dostawy został wskazany przy składaniu zamówienie
  w „Formach dostawy”.
 3. Podane czasy oczekiwania są jedynie orientacyjne. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia, które wynikły z winy Dostawcy.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – czas realizacji Zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. Przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem Dostawy, do wskazanego przez Kupującego Miejsca dostawy.
 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
 7. Sprzedający uprawniony jest do ustalenia progu wartości zamówienia uprawniającego Klienta do skorzystania z darmowej dostawy Zamówienia. Informacja o aktualnej wartości Produktów wchodzących w skład Zamówienia uprawniającej do skorzystania z darmowej dostawy Zamówienia widnieje na stronie głównej Sklepu internetowego w zakładce „Wysyłka”.


§ 10. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Realizacja prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie jest związana z ponoszeniem jakichkolwiek innych kosztów niż te, które zostały przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Odstąpienie od Umowy sprzedaży następuje poprzez:
  1) poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy mailem na adres: sklep@animex.pl lub
  2) pisemnie na adres: Sklep Internetowy Notte.pl Animex Foods Sp. z o.o. Oddział Kraków, ul. Bonarka 11, 30-415 Kraków;
  Sprzedawca udostępnia wzór formularza odstąpienia na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Zwroty” oraz jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z niego nie jest  obowiązkowe – wystarczy, że otrzymamy jednoznaczną wiadomość, że Klient zdecydował się odstąpić od umowy sprzedaży określonych Produktów.
 3. Termin zostaje dochowany, jeżeli przed jego upływem Klient nada przesyłkę pocztą lub wyśle do Sprzedawcy maila z oświadczeniem o odstąpieniu.
 4. Sprzedawca obowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu Sprzedawcy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Zwrot środków dokonany zostanie przelewem na wskazany przez Kupującego numer konta bankowego.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W przypadku Kupującego, który jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta i który korzysta z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca ma prawo do weryfikacji, czy zawierana przez niego Umowa sprzedaży miała dla niego charakter zawodowy oraz czy odstąpienie od Umowy sprzedaży było możliwe.

§ 11. Procedura reklamacyjna/ Odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność świadczenia z Umową

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu/braku zgodności Produktu z Umową :
  • gdy Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.
  • gdy Klientem jest Przedsiębiorca stosuje się przepisy tytułu XI dział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz.U z 2022 r. poz. 1360 z poźn. zm.)
 2. Reklamację Klient  może złożyć w następujący sposób:
  • składając reklamację drogą elektroniczną, na adres: sklep@animex.pl lub
  • pisemnie na adres: Sklep Internetowy Notte.pl Animex Foods Sp. z o.o. Oddział Kraków, ul. Bonarka 11, 30-415 Kraków;
  • odsyłając reklamowany Produkt z pisemnym opisem wady – Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Reklamacje”, ale nie jest to konieczne.

   Sprzedawca udostępnia wzór formularza reklamacji na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje”. Skorzystanie z niego nie jest  obowiązkowe.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta umożliwiające jego identyfikację, numer zamówienia, opis występującego problemu/opis wady/niezgodności).
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz
  z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.
 5. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany do Konsumenta wraz
  z opinią o niezasadności reklamacji.
 7. Składając reklamację Klient jest uprawniony w szczególności do:
  • żądania doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową poprzez jego wymianę lub naprawę, :
   a) jeśli wybrany przez Klienta sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową (wymiana/naprawa) byłby niemożliwy lub wymagałby dla Sprzedawcy nadmiernych kosztów, Sprzedawca może dokonać wymiany Produktu – zamiast żądanej przez Ciebie naprawy lub dokonać naprawy Produktu – zamiast żądanej przez Ciebie wymiany,
   b) jeśli zarówno naprawa jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby dla Sprzedawcy nadmiernych kosztów, możemy odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z Umową w wybrany przez Klienta sposób, tj. poprzez naprawę lub wymianę; wówczas przysługuje Klientowi prawo do odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny.
  • złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny (ze wskazaniem do jakiej kwoty) lub odstąpienia od umowy, jeśli:
   a) nie dokonaliśmy naprawy lub wymiany Produktu lub w stosownych przypadkach nie dokonaliśmy naprawy lub wymiany zgodnie z przepisami lub odmówiliśmy naprawy lub wymiany z uwagi na to, że były niemożliwe lub wymagały nadmiernych kosztów;
   b) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal pomimo, że próbowaliśmy doprowadzić Produkt do zgodności z umową (poprzez jego wymianę lub naprawę);
   c) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany Produktu;
   d) Sprzedawca oświadczył, że nie doprowadzi Produktu do zgodności z umową (poprzez wymianę lub naprawę) w rozsądnym czasie lub bez poważnych niedogodności dla Klienta lub jasno wynika to z okoliczności.
 8. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty
  za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 10. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 11. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.
 12. W razie odstąpienia od Umowy Klient zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 12. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Sprzedawca, który odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, w tym zasady ich zbierania i przechowywania,
  a także prawa Użytkownika związane z jego danymi osobowymi.
 2. Dane osobowe Użytkownika zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji Umowy sprzedaży, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do celów marketingowych.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o prawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej w Sklepie internetowym, m.in. w stopce strony głównej Sklepu.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Plików cookies dostępnej w Sklepie internetowym, m.in. w stopce strony głównej Sklepu.

§ 13. Rozstrzyganie sporów

 1. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333 lub 22 55 60 332, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny:
  w Centrali Urzędu: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w min.. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
  • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z .art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.) (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
  • pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsume.in. (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzi–ach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/ )
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym Przedsiębiorcą,
  1. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsume.in. (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzi–ach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie powinno być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje bezwzględne respektowanie i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w przypadku wystąpienia, w szczególności:
  • zmiany przepisów prawa regulujących prowadzenie Sklepu internetowego, w tym w szczególności sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie dot. usług świadczonych drogą elektroniczną lub Umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem i Sprzedawcą;
  • konieczności dostosowania zasad prowadzenia Sklepu internetowego do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego, w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego, wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie dot. świadczenia usług drogą elektroniczną lub Umowie sprzedaży, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem i Sprzedawcą;
  • zmiany sposobu prowadzenia Sklepu  internetowego;
  • zmiany zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosuje się postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmiany, wycofania bądź wprowadzenia nowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Użytkownikowi za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  • wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
  • przekształceń podmiotowych Sprzedawcy albo zmian danych identyfikacyjnych Sprzedawcy wskazanych w Regulaminie.
 3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie Użytkownik będzie poinformowany przez publikację aktualnej wersji regulaminu na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownik posiadający Konto zostanie powiadomiony drogą elektroniczną. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.  W przypadku Użytkowników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenia można dokonać drogą elektroniczną, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e‑mail wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Kupującego i Sprzedawcę Umów sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 25 Marca 2024 roku.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

REGULAMIN PROGRAMU RABATOWEGO W SKLEPIE INTERNETOWYM SKLEP.NOTTE.PL

Archiwalne wersje regulaminu sklepu

Wersja regulaminu sklepu obowiązująca od 1.07.2023 r. do 27.07.2023 r.

Podgląd

Wersja regulaminu sklepu obowiązująca od 28.07.2023 r. do 24.03.2024 r.

Podgląd

Wersja regulaminu sklepu dotycząca konkursu „10 lat NOTTE”

Podgląd